Leiderschap

Website sectie

ALOC verzorgt coachingstrajecten voor leiders en leidinggevenden, en studiedagen over leiderschap en emotioneel bewustzijn.  

Binnen de coachingstrajecten die ALOC aanbiedt staan de herkenning van en omgang met emoties en de persoonlijke, emotionele realiteit centraal. Ontwikkelingsvraagstukken staan in direct verband met sociaal leiderschap, en sociaal leiderschap is óók persoonlijk leiderschap. Er wordt in de trajecten niet alleen of zozeer gekeken naar de (zogezegd) vaste of 'gestolde' eigenschappen van de persoon (de focus ligt dus niet per se op de identiteit van de leider of leidinggevende), als wel naar emoties, gevoelens en emotie regulatie strategieën. Juist de emoties zijn tevens de verbinding tot de "buitenwereld" en bieden de leider of leidinggevende de kans om zowel meer over zichzelf als over de sociaal/emotionele dynamiek binnen de organisatie en op de werkvloer te leren. Door de ervaring van, duiding van, functie van en het ontwikkelbelang van emoties te ontdekken, (h)erkennen en positief-kritisch te leren toepassen, neemt enerzijds de ervaren veiligheid binnenin jezelf en buiten jezelf als leidinggevende om tóe, anderzijds worden nieuwe gradaties van vrijheid in sociale omgang vertrouwensvol mogelijk. Dit laatste kan zich vertalen naar productieve, creatieve, maatschappelijke, en ethische groei van de organisatie.

Veranderkunst op individueel en organisatorisch niveau : van veranderen naar ontwikkelen

Emotionele ervaring en ontwikkeling, veranderkunst op individueel niveau, wordt binnen een coachingstraject voor leiders en leidinggevenden onderzocht en gaandeweg op een creatieve, veelzijdige, integrale en daarmee duurzame manier gerelateerd aan de praktijk en doelen binnen de leidinggevende context. Andersom wordt middels de intensieve verdieping zichtbaar hoe en waar emoties een rol spelen binnen de sociale, praktische en doelgerichte organisatorische realiteit. De verschillende dimensies waarop en contexten waarbinnen emoties gewicht hebben, die in een coachingstraject of een studiedag verdiepend worden verkend en persoonlijk relevant herkend, zullen in elkaars licht met toenemende mate een inzichtelijke en overzichtelijke samenhang vertonen. De leider of leidinggevende neemt op den duur een bewuste(re) persoon naar zijn of haar organisatie toe - zichzelf! - en staat open(er) voor de potentieel scheppende dynamiek van individuele werknemers en op gezamenlijk gedeeld niveau binnen de organisatie, zoals een projectteam.

Uitdagingen op emotioneel vlak die voor een leider vrij snel herkenbaar zijn als zodanig doen zich bijvoorbeeld voor ten tijde van een reorganisatie, waarbij de op handen staande veranderingen gepaard gaan met mogelijke en toenemende emotionele onzekerheid. Emotionele onzekerheid, die zich zogezegd een weg naar buiten baant, en bijvoorbeeld tot interpersoonlijke conflicten kan leiden. Conflicten die niet altijd zichtbaar, herkenbaar of waarneembaar zijn als 'emotioneel beladen', als emotioneel van betekenis. Soms manifesteren deze conflicten zich op een ander niveau van functioneren of organiseren: meestal kent een praktisch probleem ook (in ieder geval tot zekere mate) de emotioneel van betekenis zijnde variant. Denk hierbij ook aan financieel geformuleerde uitdagingen: gegeven dat financiën een basiszekerheid borgen, zijn veranderingen op dit vlak niet zelden op emotioneel ervaringsniveau vóelbaar. Het is deel van 'veranderkunst' om deze verbanden te kunnen waarnemen, te duiden, en open en betrokken te betrekken bij leiderschap. Dit betekent niet dat de leider of leidinggevende élk probleem ook emotioneel opvallend ervaart of noodzakelijk als zodanig begrijpt en ook openlijk deelt. Echter, een leider kan wel met voor hem of haar zachtmoedige sensitiviteit bewust(er) zijn van de emotionele dimensies waarop onder andere financiële uitdagingen vóelbaar zijn.

Een voorbeeld:

Een probleemstelling kan worden gedefinieerd als een praktisch knelpunt. Bepaalde communicatie verloopt niet soepel en dit is in eerste instantie en organisatorisch breed herkenbaar vanwege terugkoppeling van ontevreden klanten. De ontevredenheid wordt gelezen als bewijs voor gebrek aan ordening binnen bepaalde afdelingen. Vervolgens worden er wellicht méér regels ingesteld of meer taken geformuleerd, maar wordt een onderliggende spanning of stress die een wezenlijk deel van de ontstane communicatieve hobbel uitmaken niet zichtbaar, de stress neemt wellicht zelfs toe, gegeven dat medewerkers opnieuw worden gevraagd repetitieve handelingen uit te voeren waarvan zij het nut persoonlijk wellicht niet zo zien. Dit kan uiteindelijk uitmonden in impulsieve beslissingen, intercollegiale frictie, zelfs een burn out vanwege afgenomen ervaren zingeving op en middels het werk, en verminderd onderling vertrouwen.  Als leidinggevende heb je wellicht vernieuwende ideeën om effectief en zorgzaam om te gaan met de ondertussen verder versterkte problematiek, waarbij de bespreking dan wel uitvoering hiervan echter op weerstand stuit, misschien zelfs strandt.  Dit 'vastlopen' wordt niet zelden beantwoord middels een toename van  inhoudelijke, praktische of organisatorische regelgeving om de verbeelde innovatie alsnog door te voeren dáár waar wel weerstand van collega's wordt opgemerkt, maar de emotionele dimensie van deze weerstand niet wordt (h)erkend. De weerstand wordt wellicht begrepen als een gemis aan opleiding of motivatie van een of meerdere medewerkers, onderwijl de eigen, persoonlijke ervaring van de medewerkers minder goed invoelbaar en voorstelbaar zijn als de leider of leidinggevende zijn of haar persoonlijke, emotionele ervaring en sociale gevoeligheid niet bewust(er) kan betrekken bij het maken van beleidsmatige beslissingen en plannen die van invloed zijn op de dagelijkse werk(en dus ook emotionele) realiteit van de medewerkers.

Bovenstaande voorbeeld is kort toegelicht en de situatie kan daadwerkelijk een stuk complexer zijn. Daarbij brengen medewerkers ook emotionele ervaringen naar de werkvloer toe die niet binnen de verantwoording van de organisatie vallen, is te beargumenteren. Tegelijkertijd besteden medewerkers en leiders en leidinggevenden vaak een aanzienlijk deel van hun tijd aan werk. Werk is daarmee onontbeerlijk inherent aan emotieregulatie van de individuen binnen een organisatie.

Daarnaast wordt er in het voorbeeld nog niet direct gesproken over de 'emotionele fundering' van waarden die leiders en leidinggevenden beleidsmatig willen waarmaken. Emoties zijn het fundament van de waarden. Emotioneel bewustzijn biedt daarmee inzicht in de korte termijn motivaties en uitdagingen, maar ook in de ethiek die wordt nagestreefd, welke emotionele ontwikkeling de organisatie als het ware doormaakt en welke ontwikkeling er emotioneel gevraagd wordt, mocht er een ethische verandering gewenst zijn.

Ook wanneer er veel veranderingen gaande zijn, ten tijde van een reorganisatie, kan het bewustzijn van de emotionele dimensie die indirect of direct gerelateerd is aan de gewenste groei (dus ánders dan de waarden die een leider of leidinggevende nastreeft), van doorslaggevende kwaliteit zijn. Ofwel, emotioneel bewustzijn draagt bij aan het ophelderen en verduidelijken van de probleemstelling, en het vinden van een trefzekere oplossing: bijvoorbeeld omdat de communicatie deels valt en staat bij emotioneel bewustzijn en de organisatie als een geheel functioneert vanwege een bij elk deel gevóelde, ervaren plek ín en verbintenis mét het geheel. Een positieve stimulans tot innerlijk gerichte en extern uitgedragen emotioneel bewustzijn, en de herkenning van emoties als belanghebbend en niet zelden bepalende factor binnen persoonlijk en professioneel succes en groei, is minstens zo waardevol als heldere, toetsbare werkprocedures.

Eerdere klanten van ALOC kwamen onder uit de zorgsector, de financiële sector, het onderwijs, midden - en kleinbedrijf, en de overheid. Coachees herkennen zich in beschrijvingen van begaafd-gevoeligheid, intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving, of zijn bijvoorbeeld geïnspireerd door de ideeën uit de theorie van positieve desintegratie. 

Op de pagina Persoonlijke Ontwikkeling en Organisatie Ontwikkeling lees je meer over de coachingsmogelijkheden en het proces van ontwikkeling.

Onderstaand vind je meer informatie over de studiedagen Leiderschap, veranderkunst en emotioneel bewustzijn die vanaf januari 2017 op aanvraag worden georganiseerd. Spreekt de studiedag je aan en/of ga je graag aan de slag met een intensief coachingstraject gericht op leiderschap en emotioneel bewustzijn? Via de contactpagina kun je rechtstreeks je ontwikkelwensen delen, dan overleggen we de mogelijkheden en plannen we een kennismakingsgesprek in. Ik denk graag mee!

 

Leiderschap, veranderkunst en emotioneel bewustzijn

duur: twee studiedagen, 09:00 tot 16:00 

datum:  op aanvraag, startend vanaf januari 2017. We plannen ongeveer 6 weken tussen de twee studiedagen. Bij aanvraag informeer ik je over de eerst volgende mogelijkheden. Er doen maximaal drie personen mee per groep (beide studiedagen volg je met dezelfde groep)

locatie: Amersfoort

doelgroep: Leiders en leidinggevenden uit verscheidende sectoren kunnen zich aangesproken voelen door de vorm en opzet van de studiedagen omdat de nadruk niet ligt bij de inhoudelijke doelen, maar de emotionele processen die ethische, maatschappelijke, praktische, sociale, financiële doelen in essentie borgen. De leiders en leidinggevende leert zichzelf en een organisatie emotioneel-motivationeel beter kennen, zogezegd.

Deelnemers herkennen zich in beschrijvingen van begaafd-gevoeligheid, intensiteit van beleving en complexiteit van betekenisgeving, of zijn bijvoorbeeld geïnspireerd door de ideeën uit de theorie van positieve desintegratie. 

inschrijfkosten: 475 euro, exclusief BTW

Het totaalbedrag is inclusief lunch en studiemateriaal.

Doelgroep: onderzoeksvragen

Herken je jezelf in beschrijvingen van begaafd-gevoeligheid en bevind je je in een leiddinggevende positie, beoog je een dergelijke positie en/of wil je graag je leiderschapskwaliteiten intensiveren?

Loop je tegen intercollegiale conflicten aan, heb je te maken met intensieve veranderingstrajecten, reorganisaties?

Loopt de samenwerking stroef, vind je het lastig jouw visie over te brengen?

Zie jij het belang van emoties, maar zoek je handvatten hoe deze te leren herkennen, er zodoende compassievol mee om te leren gaan binnen jouw werkzaamheden als leider?

Wil je graag nader weten en ervaren welke link er tussen emoties en waarden bestaan, en ontdekken waarom beleid ook altijd op emotionele dimensies van betekenis is?

Programma, aandachtspunten en leerdoelen

Deze studiedagen bieden op maat onderzochte, individueel-effectieve inzichten in de rol die het emotionele bewustzijn speelt binnen jouw leiderschap, zowel op het niveau van innerlijke ervaring als de sociale uitingsvormen die de effectiviteit van leidinggeven op de werkvloer beïnvloeden.

Herken jij emotionele uitdagingen, innerlijke conflicten of de werking van emoties op de werkvloer, bijvoorbeeld ten tijde van toenemende verandering, gewenste en toch spanning oproepende groei, of wellicht onvermijdelijke reorganisatie? En vanuit deze (h)erkenning, hoe vertaal je dit naar bewuste, in lijn met je waarden uitgedragen en geactualiseerde, keuzes en leiderschap? Keuzes en acties die je als leider zowel persoonlijk als professioneel kenmerken, waarmee jij je zichtbaar verbindt tot je omgeving en het gezamenlijk realiseren van doelen. Acties waarmee je jouw zelfbewuste besluit tot leiderschap dankzij compassievolle samenwerking positief en constructief verwezenlijkt ziet worden, in en middels intensieve interactie met je omgeving.

Dit zijn studiedagen voor begaafde, gevoelige personen die binnen hun  leidinggevende activiteiten uitdagingen ondervinden in het (h)erkennen van en omgaan met emoties. De herkenning van emoties op het `innerlijke landschap' (fysiek, emotioneel, sensorisch, verbeeld, en mentaal) bevragen we tijdens de sessie, én de herkenning van emotionele dynamiek tussen en emotionele uitingen van bijvoorbeeld collega's.

De wisselwerking tussen je persoonlijke ervaring en je leidinggeven onderzoeken we, zodat empathie zowel richting jezelf als richting je omgeving gestimuleerd wordt. Juist deze voortgaande beïnvloeding tussen de innerlijke beleving en de externe omgeving biedt mogelijkheden tot duurzaam lichamelijk bewustzijn, voor een leider belangrijke open aanwezigheid 'in het hier en nu', en is een bron voor meta-inzicht en overzicht in de rol van emotioneel bewustzijn. Relationeel-emotioneel zelfbewustzijn is daarbij het streven.

Dag 1

Tijdens de eerste studiedag onderzoeken we aan de hand van theorie en vervolgens aan de hand van zelf ingebrachte voorbeelden waar en hoe (welke dynamiek, uitingsvormen) emoties in een proces van verandering en van groei een sleutelrol spelen, en hoe inzicht en effectieve omgang hiermee zowel voor het persoonlijke als groepsgerichte leiderschap van doorslaggevend belang is.

Je brengt zowel een op persoonlijk gebied relevant voorbeeld in, als een casus uit de professionele praktijk.  Tijdens deze dag slaan we zodoende een positief stimulerende en constructieve brug tussen jou als leider, jouw omgeving, en jouw individuele ontwikkelingen. Oftewel, tussen jouw innerlijke omgeving, en het externe landschap waarop je als leider exploreert wat de mogelijkheden tot creatie en voortgang zijn.

We realiseren zodoende tevens een vertaalslag tussen groeiprocessen op individuele - en op groepsschaal. Deze verdiepende begripswijze is gestoeld op studies naar begaafdheid, gevoeligheid, complexiteit, systeemtheorie en de theorie van positieve desintegratie (TPD). Stromingen binnen de psychologie, filosofie, kunst, cultuuranalyse, sociologie en meer zijn een bron voor de vormgeving van deze studiedag.

De studiedag is deel theoretisch en sterk interactief. Van tevoren word je gevraagd twee opdrachten te maken die ongeveer een halve dagdeel aan inzet van je vragen. De opdrachten deel je maximaal twee dagen voorafgaand aan de eerste studiedag met mij.

Dag 2

Tijdens deze dag focussen we ons op de omgang met emotionele informatie: zowel interpretatief als sociaal-praktisch. We hebben aandacht voor communicatie, er worden verschillende praktische tips gedeeld en de (h)erkenning van emotionele signalen wordt geoefend.

Tijdens de tweede verdiepingssessie word je gestimuleerd om de kracht van kwetsbaarheid, van emotioneel ervaren onzekerheid en de diversiteit in expressie hiervan  'binnenin en buiten jezelf om' effectief te herkennen, en te relateren aan bewuste, op leiderschapsgerichte keuzes. Toegenomen, persoonlijk bewustzijn van emoties en hun rol binnen leiderschap is direct gerelateerd aan de realisatie van duurzaam leiderschap: deze studiedag kijken we naar de dagelijkse en soms ongewone uitdagingen in de praktijk en hoe je hier effectief en zorgzaam mee om kan gaan.

Een professionele organisatie lijkt, afhankelijk van je perspectief, op een individu. Het verkennen van deze analogie middels zelfonderzoek en stimulans tot emotionele openheid, motiveert en onderbouwt empathisch en effectief leiderschap. Daar waar een conflict organisatorisch zeer intensief kan zijn, zoeken we actief naar de betekenis op persoonlijk emotioneel ervaringsniveau. Zodoende blijken complexe vraagstukken óók en niet zelden essentieel vereenvoudigend te begrijpen en te 'behandelen' middels een emotioneel bewuste benadering en omgang.

Deze dag gaan we deels aan de slag met evaluatie (wat heeft de tussentijd gebracht?), met reflectieve en praktijkgerichte oefeningen en we eindigen met een versteviging van de gedeelde inzichten en persoonlijke ervaringen, opdat de verdere toepassing positief gestimuleerd wordt.

Roept deze toelichting trek naar méér bij je op?

Je kunt je aanmelden via de contactpagina op deze website, via lotte@alotofcomplexity.com of 06 12 22 42 45. Wellicht heb je nog vragen, deel ze graag dan duiken we samen in de materie en overleggen we de opties en suggesties.