Onderwijs

Website sectie

ALOC verzorgt studiedagen voor professionals binnen het begaafdheidsonderwijs dan wel (aspirant) begaafdheidsdeskundigen, ook als deze deskundigheid in de eerste plaats gerelateerd is aan persoonlijke ervaring (van jezelf en/of dierbaren). Hoewel de focus tijdens deze studiedagen wat meer bij onderwijs ligt, raakt de benadering aan vele levensgebieden, zingevingsvragen en ervaringsrijke praktijken van groeiprocessen die niet slechts binnen onderwijs spelen en van waarde zijn.

Professionals en andere geïnteresseerden zijn o.a. docenten, onderwijskundigen, beleidsmakers, individueel begeleiders en zorgverleners. Tijdens deze studiedagen staan belangrijke thema's centraal die voor professionals en geïnteresseerden binnen onderwijs en zorg, professionals die graag de verbinding leggen tussen persoonlijke motivaties en professionele werkzaamheden, essentieel zijn. Daarnaast staat bij ALOC op de emotioneel bewust gemotiveerde, professionele agenda dat ook onderwijs en zorg, zoals persoonlijke ontwikkeling, ontwikkelgericht, wijs, compassievol en integraal ervaren, benaderd en begrepen kan worden. Dit wordt in het studie-aanbod concreter vertaald naar een focus op de actieve vertaalslag tussen de persoonlijke ontwikkeling van de professional naar de beroepsactiviteiten van de professional. Zie ook de pagina Professionals voor een lijst met onderzoeksvragen en thema's die zoal aan bod komen. Zeker begaafd-gevoelige professionals zullen zich aangesproken voelen door deze benadering waarin waarden en ontwikkeling betrokken worden.

Op de agenda

Voor professionals die binnen het onderwijs actief zijn, zijn de volgende activiteiten van meerwaarde:

  • In 2017 verzorgt Lotte van Lith (ALOC) in samenwerking met Novilo Talentbegeleiding een specialisatiemodule over Positieve Desintegratie.

Zie voor meer informatie hiervoor de volgende link: 

http://www.novilo.nl/assets/Studiegids-specialisatiemodule-Dabrowski-2016-2017.pdf

Momenteel staan  voor 2017 de studiedagen Wijsheid gepland. De studiedagen zijn intiem van opzet. Dit betekent dat we met minimaal twee en maximaal drie personen aan de slag gaan. Zo waarborgen we daadwerkelijke verdieping en gaan we intens in op zelf ingebrachte casuïstiek. 

Via Novilo kan het kenniscollege Wijsheid worden gevolgd. Dit kenniscollege kán als complementair aan de onderstaande studiedagen worden gevolgd, dit is echter niet noodzakelijk voor deelname aan de studiedagen.

Een link naar het kenniscollege:

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-wijsheid/

Ook kan via Novilo het kenniscollege Begaafdheid, Zingeving en Mindfulness gevolgd worden:

http://shop.novilo.nl/product/kenniscollege-begaafdheid-zingeving-en-mindfullness/

September 2017 volgt meer informatie over de nieuwe reeks studiedagen 'Denken naar Compassie'.

Studiedagen - Wijsheid in ontwikkeling

 

Ervaringsgerichte, waardevolle en veelzijdige expressie van begaafdheid

In deze studiedagen staat wijsheid als ervaringsgerichte, waardevolle en veelzijdige expressie van begaafdheid centraal. We focussen op de ontwikkeling en de uitingsvormen van wijsheid, en plaatsen dit in relatie tot begaafdheid en mentale, emotionele ontwikkeling. De vertaalslag naar de persoonlijke en professionele praktijk van de deelnemers wordt actief gemaakt door deelnemers zelf, middels oefeningen en casuïstiek.

 Onder Studiemateriaal (zie onderaan toelichting) staan een aantal van de geraadpleegde bronnen voor de vormgeving van deze module.

Leerdoelen:

  • Begrip van het concept wijsheid en diens relevantie tot begaafdheid
  • Begrip van de praktijk wijsheid en de relevantie hiervan tot begaafdheid
  • De ontwikkeling van wijsheid in relatie tot psychische processen en mentale, cognitieve, emotionele ontwikkeling
  • De ontwikkeling van wijsheid in relatie tot sociale en spirituele ontwikkeling
  • Inzicht in persoonlijke wijsheid of wijsheden
  • Herkennen van wijsheid van begaafde kinderen en (jong)volwassenen, in 'kleine' en 'grote' vorm, alledaags en in ontwikkeling
  • Stimuleren van wijsheid van begaafde kinderen en (jong)volwassenen, o.a. middels literatuur en filosofie, maar ook creatief en op alledaags niveau
  • Persoonlijke vertaalslag van het studiemateriaal met als leerdoel de opgedane wijsheid ook in de praktijk te brengen

Programma:

Dag 1 - 13 oktober 2017

Deze dag staat de introductie tot het concept en de praktijk wijsheid centraal. 'Wijsheid' wordt kort filosofisch en historisch geïntroduceerd, en het concept wordt 'uit een gezet', door de cognitieve, emotionele, sociale, creatieve, lichaamsgerichte en praktische dimensies van wijsheid te onderzoeken. Wijsheid wordt gerelateerd aan verschillende disciplines, aan intellectuele inzichten en 'denken', aan de rol van emoties en waarden, aan besluitvorming, en aan de ervaring en beleving van zingeving. Daarnaast hebben we aandacht voor de relevantie van wijsheid voor onderwijs aan, onderzoek naar en zorg aan begaafdheid. We kijken meer specifiek naar eigenschappen en capaciteiten die geassocieerd worden met wijsheid, en leren waarom en hoe eigenschappen geassocieerd met creativiteit en begaafdheid aan wijsheid gerelateerd zijn. We onderzoeken uitingsvormen van wijsheid middels bekende en creatieve voorbeelden.

Dag 1 bestaat grotendeels uit theoretische introductie en verdieping, inclusief veel illustraties van de conceptuele verkenning. Persoonlijke en gedeelde reflectie tevens centraal, en deelnemers krijgen een opdracht mee om in eigen tijd te maken. Ook wordt aan deelnemers gevraagd om tussentijds een aantal video's te bekijken die als inspiratie gelden en verdere verdieping bieden.

Dag 2 - 3 november 2017 

We starten de dag met terugkoppeling omtrent de gemaakte oefeningen, en eventuele vragen.

Tijdens deze dag gaan we in op de ontwikkeling van wijsheid. We onderzoeken deze ontwikkeling in relatie tot psychische processen, emotionele 'organisatie' en groei. Hoe ontwikkelt wijsheid zich, welke conflicten en uitdagingen spelen hierbij een rol?  We gaan aan de slag met de vraag hoe wijsheid 'in bloei' herkend kan worden, en welke rol begeleiders hierbij kunnen spelen, op een effectieve, compassievolle maar ook creatieve wijze.

Deelnemers doen tevens onderzoek naar de ontwikkeling van persoonlijke wijsheid, en plaatsen dit in relatie tot hun rol als begeleider, docent, coach, etc. Zo stimuleren we de herkenning van levenswijsheid maar ook het zicht op verschillende (uitings)vormen van wijsheid. De alledaagse expressie van wijsheid wordt hierbij evenzo serieus genomen als de ontwikkeling van wijsheid 'over de tijd heen'.

Er is ruimte voor veel interactie en persoonlijke toetsing van concepten en theorie.

Ook deze keer krijgen deelnemers een oefening mee naar huis. Ook wordt aan deelnemers gevraagd om tussentijds een aantal video's  te kijken en ervaren, video's die als inspiratie gelden en verdere verdieping bieden.

Dag 3 - 24 november 2017

We starten de derde dag met een terugkoppeling omtrent de gemaakte oefeningen.

Op basis van de eerdere bevindingen gaan we gefocust, contextafhankelijk onderzoeken welke oefeningen en welke interventies een positief-stimulerende bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van wijsheid. Deelnemers brengen daarbij hun persoonlijke en professionele ervaringen en casuïstiek mee, en worden uitgedaagd deze te verbinden met de leerdoelen en thematiek van de dag. De casuïstiek kan zowel uit de zorgverlening komen als uit het onderwijs. Ook maken deelnemers een reflectie-oefening waarbij de synthese van eerder opgedane inzichten en ervaringen centraal staat.

 Daarnaast wordt de relevantie van wijsheid voor verscheidende uitdagingen in het leven nader onderzocht, bijvoorbeeld op relationeel vlak, studie- en werkgerelateerd en ten aanzien van sociaal-maatschappelijke bijdragen. Ook staan we stil bij de specifieke betekenis van wijsheid binnen onderwijs en zorg, in navolging van de eerdere introductie, zodoende waardevolle expressie van begaafdheid te contextualiseren in actuele omstandigheden waarbinnen deelnemers hun begeleidingstaken vormgeven en waarmaken.

Tijdens de derde dag zullen deelnemers een presentatie geven over en van een ter plekke gemaakte oefening. We sluiten de dag af met een korte herhaling en evaluatie.

Studiemateriaal o.a.: werk van onder andere Störig, Ziegler, Dabrowski, Sternberg, Dabrowski, Roeper, Pinker, Heylighen, Kohlberg, Silverman, Frazzetto, Wilber, Kaufman, Dennet, Claxton gelden als bron. Schroom niet om specifieke literatuurtips of lijsten na te vragen via de contacpagina.

Tarieven

Deelname aan deze drie studiedagen kost 650 euro, inclusief BTW voor particulieren, exclusief BTW betreft het zakelijk tarief. Deze prijs is inclusief gezonde, uitgebreide lunch en het passende, veelzijdige studiemateriaal.

De dagen vinden te Amersfoort plaats. We starten om 09:00 en eindigen rond 17:00. 

Voel je meer dan welkom deel te nemen aan deze mooie driedaagse verdieping! Mocht je vragen hebben, suggesties willen delen, deze dagen graag op locatie verzorgen of je per direct willen aanmelden: neem graag contact op via lotte@alotofcomplexity.com.

Begin 2017 volgt meer informatie over de studiedagen 'Denken naar Compassie'.

Wees wezenlijk welkom

Verdiepingssessie Begaafdheid en Gevoeligheid, Emotionele Ontwikkeling.

Activiteiten

Publicaties

Testimonials

ontwerp en ontwikkeling soulcreatives