Studiedag Man en Begaafd

Tijdstip activiteit

Op Zaterdag 9 mei organiseren Lotte van Lith en Rob Huiskes de tweede editie van de studiedag 'Man en Begaafd'.

Ditmaal staan we sensitief stil bij de persoonlijke ontwikkelingen van begaafde mannen. Daartoe hanteren we talrijke perspectieven en bovenal een vrije uitwisseling van ervaringen! 

Onderzoeksvragen

 

Hoe is het om man en begaafd te zijn? Hoe begrijpen we man zijn en begaafdheid binnen onze context? Wat betekent dit (voor jou) sociaal gezien, intellectueel bekeken, emotioneel beleefd, maatschappelijk gesitueerd, fysiek ervaren, cultureel beïnvloed, spiritueel en in ontwikkeling..? Wat houdt het voor jou in om je 'een man te voelen' en wat betekent het om begaafdheid te erkennen? Kun en wil je aan beide betekenis geven?

Welke innerlijke conflicten kunnen we verhelderend begrijpen vanuit deze vragen, vanuit deze samengebrachte perspectieven? Welke kwaliteiten worden meer zichtbaar, zó bekeken?

Zijn er normen die je als beperkend of benauwend ervaart? Zijn er stille verwachtingen die in je leven als minder psychologisch vrij voelen? Zijn ‘verantwoordelijkheid nemen voor’ of ‘sterk zijn’ geweldige waarden om te verwezenlijken of ondervind je draaglasten hiervan?

Van welke sociaal-culturele invloeden maak je deel uit, representeer je of betwijfel je juist in levenden lijve? Speelt er schaamte, spelen er schuldgevoelens, wat zijn de subtiele verschillen hiertussen? Misschien is er een sociaal systeem waar je onbewust aan wil voldoen.

Hoe leef je als intens mens in ontwikkeling? Wat is hier heerlijk en vrij aan en wat is eventueel lastig, uitdagend, ontmoedigend?Herken je jezelf in androgynie en hoe komt dit in je gedrag, gedachten en gevoelens tot uitdrukking? Hoe krijgt ‘man en begaafd-zijn’ betekenis in je doen en laten? Hoe leven vrouwelijke energieën in je zelfbeleving, activiteiten en relaties? Ervaar je een disbalans tussen begaafdheidsaspecten in jezelf en wat voor de buitenwereld als mannelijk geldt? Hoe geef je uiting aan bewust man-zijn, is spiritualiteit hierbij een aangename verdieping? Houden we soms angstig vast aan een identiteit, zijn we bewust van stereotypering, welke emoties prikkelen tot rigide duiding en hoe scheppen we ruimte, o.a. via een een vrijer zelfconcept?

Zijn er maatschappelijke of innerlijke remmingen die je ervaart op (meer) volle expressie van zowel je begaafdheid als je man-zijn? In hoeverre is man-zijn een constructie, in hoeverre werkt je conceptualisatie hiervan beperkend of juist bemoedigend? Is man-zijn een persoonlijke, voor jezelf zeer waarachtige gevoelservaring en hoe erkennen we deze integer, met oog voor diversiteit en complexiteit?

Mag je fysieke, emotionele, creatieve of seksuele intensiteit vól geleefd worden? Welke rolpatronen hebben zich met de jaren gevormd? Hoe belichamen we deze rollen en welke archetypen man herken je zoal in je (be)leven? Wat betekent vaderschap voor jou? Op welke wijze ben, of was, je zoon en/of kleinzoon?

Wat vertelt je lichaam over je passie en over je twijfels waar je in woorden geen weet van hebt? Pas jij je gedrag aan uit angst voor onverbondenheid of leef je juist een vastberaden, zelfs principiële onverschrokkenheid t.a.v. normen (of, misschien wel beide..)? Hoe kun je er voor anderen zijn op een zelf-actualiserende wijze? Wat kunnen mannen elkaar bieden als broederschap én als stimulans tot vrijheid, welke invloed hebben vrouwen hierbij (zonder hen te reduceren tot één homogene, 'andere' groep)? Welk aspect van begaafd en man zijn is uiteindelijk bepalend voor de mensen waarmee je jezelf omringt? Creëer je daarin een gebalanceerd medemenselijk speelveld, los van gender, waarop de beste samenwerking ontstaan kan? Kan aandacht voor ‘man en begaafd’ hierbij een positief onaangepaste stimulus toe zijn?

Hoe krijgt man-zijn relationeel, dynamisch betekenis? Zijn er dromen of vergezichten die je waar wil maken en die on(be)stemd raken door angsten? Hoe herken je innerlijke verdeeldheid en welke omgang hiermee is bevrijdend? Hoe leven we (man-zijn en begaafdheid) op een verbonden én vrije wijze?

 

Opzet van de dag

 

We bestuderen testimonials van begaafde mannen, we delen inspirerende voorbeelden en we reflecteren en voelen welke groeidynamiek we zelf ervaren en aangaan (of juist vermijden) in ons leven en beleven. We hebben oog voor de verhalende betekenis van man-zijn; hoe krijgt man-zijn betekenis in het levensverhaal dat we scheppen en wellicht ook onszelf wijs maken. We schuwen de vraag niet of het perspectief ‘man-zijn’ een polariserende betekenis krijgt in je zelfactualisatie, zoals ook voor begaafdheid kan gelden.  Telkens keren we weer terug bij belichaamde ervaring in en van het hier-en-nu als wijze gids in het vormgeven en gewaarworden van persoonlijke ontwikkeling. Tijdens de dag komen korte oefeningen aanbod, de een meer creatief en de ander meer zelf-reflectief, sommige analytisch en andere gericht op spiegeling en gevoelsbelevingen.

 

Intenties

 

We beogen een verfijnde, frisse én bekrachtigende sfeer te scheppen. Eerlijk kunnen zijn over persoonlijke ervaringen en gelijktijdig ook kritisch reflecteren zien we als belangrijke intenties van deze studiedag. We bestuderen gedeelde maar ook heel persoonlijke conflicten in groei en bezigen daarop een ontwikkelperspectief, erkennend richting de vitaliteit van het conflict, wat daarin gezien kan worden en hoe dit conflict gaandeweg nieuwe levenshoudingen in je vooraankondigt.

 

Oftewel, we vieren verbonden en autonomie-bevorderend de mogelijkheid om met een zekere moeiteloosheid door een soms tumultueus leven te gaan en omarmen de perspectieven man-zijn en begaafdheid als positieve stimulans daartoe. We delen studiemateriaal, nadien ontvang je verdere lees&kijk-suggesties.

 

Datum & tijden

 

Zaterdag 9 mei , 09:00 – 17:00

 

Locatie

 

Hart van Vathorst

 

Angelinapolder 3

 

3825 LX Amersfoort

 

De locatie is goed bereikbaar met openbaar vervoer en met de auto. Er zijn ook voldoende gratis parkeerplekken.

 

Inschrijven

Wees welkom!

Aanmelden kan via: lotte@alotofcomplexity.com. Graag vernemen we of je eventueel dieetwensen hebt.

Inschrijfkosten: 165 euro inclusief BTW 

Lunch, koffie en thee worden tevens verzorgd.

*Aan 5 personen bieden we een kortingsprijs van 95 inclusief BTW aan. Heb je momenteel minder financiële vrijheid? Graag creëren we de mogelijkheid om alsnog deel te nemen aan deze studiedag voor zelfeducatie.
*de studiedag gaat definitief door bij minimaal acht (vol-betalende) inschrijvingen. Geïnteresseerden ontvangen uiterlijk twee weken voorafgaand aan de studiedag via mail informatie over de voortgang.
*Er kunnen maximaal 15 personen deelnemen.

Heb je vragen of wil je andere ervaringen delen? Laat het gerust weten!

 

Warme groeten!

Lotte en Rob delen sinds enkele jaren een intense, al snel zeer vertrouwd aanvoelende vriendschap. Ze ontmoeten elkaar met taalgevoeligheid, verbeeldend (be)leven, kritisch zelfonderzoek, spontane rapsongs en abrupte, best vaak absurde humor.

Over Rob

Rob Huiskes stapt vanuit zijn bedrijf Ontkader met zoveel mogelijk verbazing op de wereld af. Mede vanuit de ervaring dat eenzaamheid veel meer is dan een intens emotionele gevoelsbeleving. Doorleefde eenzaamheid is namelijk bovenal een krachtige uitnodiging om weer als een onbevooroordeeld kind naar de wereld te kijken en in alles en iedereen expressie van begaafdheid te ontmoeten. In welke verschijningsvorm dan ook. De kunst is daarbij om te ervaren waar structuren en chaos elkaar ontmoeten. Te zien waar ze elkaar versterken richting een nieuw evenwicht.

Rob probeert zijn beeldend voorstellingsvermogen hiertoe op vele manier aan te wenden. Onder meer door het schrijven van gedichten en fictie. Binnen die uitingsvormen bestaat namelijk de mogelijkheid een rijk wereldbeeld te delen, met voldoende interpretatievrijheid voor de lezer. Zo kan iedereen vanuit zijn eigen individuele wereldbeleving, toch een plekje in een universeel geheel krijgen. Kan iedereen krachtig eenzaam zijn tussen alle anderen. En zelf voelt hij zich daardoor een wereldreiziger met vaste wortels in Twente.